به دل گفتم بگو

به دل گفتم بگو

گفت : ببین حامد ! بگم تو گفته ها غرق میشی ، دیوانه میشی شیدا و آواره میشی

به دل گفتم بگو

گفت : از خودم بگم یا از تو بگم ؟ به نظرت از خودم بگم تو آروم میشی ؟

به دل گفتم بگو

گفت : فرق من با تو اینه که من هر چه دارم میگم ولی تو اول فکر می کنی کم و زیاد می کنی دقت می کنی مزه مزه میکنی بعد میگی.

به دل گفتم بگو

گفت : برم سراغ سرزنشها یا اینکه برم سراغ آفرینها ؟ دوست داری بعد از شنیدن چه حسی داشته باشی ؟ اصلا هدفت از شنیدن حرفهای من چیست ؟

به دل گفتم بگو

گفت : درسته که من رو کوچک می بینی ولی اگر بخوام شروع کنم تو نمی مونی من دریای بیکرانی از احساسم که تو ظرفیت تحملش رو نداری

امان از دست تو ای دل

خاموش بندا یک جور - حرف بزنی یک جور

پس به دل گفتم نگو

/ 0 نظر / 32 بازدید